Bible

Vulgata


Existuje řada projektů, které by měly zpřístupnit širší veřejnosti ranně křesťanské a středověké latinské texty. K těmto textům patří i latinský překlad Bible nazývaný obecně Vulgáta

BIBLIA SACRA

Veteris et Vulgatae Editionis,

juxta
EXEMPLAR VATICANUM

sub Pontifice Clemente VIII.
Romae excusum.

Pars I.

 

 

 


VIENNAE
MDCCCXIII.

Typis Antonii Pichler.

bib-vulg.jpg (22899 bytes)

 


Než se zmíníme přímo o Vulgátě, je třeba si něco říci o její řecké předchůdkyni - Septuagintě. Z doby více než 200 let př. n. l. se nám zachovalo jedno ze znění Starého Zákona. Je to jeho řecký překlad, pořízený pro Židy bydlící mimo Palestinu v prostředí mluvícím řecky. Překlad pochází z Egypta, kde bylo usazeno mnoho Židů, zvláště v Alexandrii, a vznikal delší dobu. Podle legendy jej pořídilo 72 učenců, po šesti z každého izraelského kmene. Toto číslo bylo později zaokrouhleno na 70. Odtud vznikl název Septuaginta, t.j. Sedmdesátka (značka LXX).

Dosavadní latinský překlad bible (nedostačující) byl koncem 4. století podroben důkladné revizi. Tohoto úkolu se ujal svatý Jeroným (Hieronymus), církevní otec a vynikající učenec své doby. Prohlédl a znovu přeložil nejdříve Nový Zákon a pak se pustil ve svém klášteře v Betlémě do smělého průkopnického díla: Starý zákon přeložil do latiny z hebrejštiny (dosud byl překládán ze Septuaginty). Jeho práce vyvolala silný odpor, ale pak byla církví přijata a schválena; je to dodnes oficiální bible římských katolíků, známá pod jménem Vulgáta.

Vlastní edice klementinské Vulgáty započala za papeže  Sixta V. [1585-1590]. Nazývá se však podle papeže Klementa VIII. [1592-1605], za jehož pontifikátu byla celá dokončena.  Vulgata Clementina vyšla v řadě vydání (viz výše např. titulní list vydání z roku 1813) a v nedávné době se dočkala i své elektronické verze.

Do ektronické podoby  byla přepsána Vulgata Clementina , vydaná P. Michaelem Hetzenauerem v roce 1922. Vydání z roku 1922 je druhým vydáním  textu publikovaného v roce 1914 také Hetzenauerem. Obě tato vydání jsou téměř identická.

Editoři upozorňují, že elektronická verze knihy Vulgata Clementina z r.1922 nemusí ve všech případech odpovídat originálu. Z technických důvodů nemohly být do textu zařazeny např. původní poznámky na okraji. Může se stát, že narazíte na drobnou chybu, která při takovém množství textu v cizím jazyce může být přehlédnuta. Chyby vzniklé skenováním se mohou vyskytovat zvláště tam, kde  "e" bylo zaměněno za "c" a "rn" za "m." Doufáme však, že většina chyb již byla odstraněna.

 

Latinský text Vulgáty najdete

v knihovně University of Chicago

 

Další odkazy na text Vulgáty:

Universitätsbibliothek Freiburg im Breisgau

Nova Vulgata